Agenda Algemene Ledenvergadering Dorpscoöperatie Hart voor Baexem UA

U I T N O D I G I N G  J A A R V E R G A D E R I N G   

Baexem, 15 mei 2017  

Aan: Leden en belangstellenden
Betreft: Uitnodiging jaarvergadering

Geachte heer/mevrouw,

Van harte nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA op dinsdag 23 mei 2017, aanvang 20.00 uur, in Baexheimerhof. 

A G E N D A
1.    Opening 
2.    Huishoudelijke zaken: 

 • a.    Goedkeuring notulen ledenvergadering 17 mei 2016, zie verslag op de website
 • b.    Vaststelling Jaarverslag 2016
 • c.    Financieel verslag 2016
 • d.    Verslag kascontrolecommissie, May Meisen en Hans Kierkels
 • e.    Goedkeuring Jaarrekening 2016 met balans per 31-12-2016 en verlenen decharge
 • f.    Benoeming kascontrolecommissie, 2 personen
 • g.    Financiële begroting 2017
 • h.    Vaststellen contributie 2018 & 2019, voorstel is € 2,00 per jaar

3.    Volgens het vastgestelde rooster van aftreden zijn Peter Francot en Johan Mulder aftredend. Beiden stellen zich herverkiesbaar. Het voorstel is om beiden te herbenoemen. Leden kunnen tegenkandidaten stellen conform huishoudelijk reglement, zie bijlage.
4.    Actualiteiten:

 • a.    Terugblik 
 • b.    Kermis Baexem
 • c.    Woningaanbod Baexem
 • d.    NL-Doet
 • e.    Stand van zaken ‘Samen Zorgen Huis Leudal’
 • f.    Overleg verenigingen Baexem

5.    Rondvraag
6.    Voorproefje ‘ Ig Hoaj van Boaksum’  
7.    Sluiting

Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng en zien uw komst dan ook met belangstelling tegemoet. 
Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan af bij het secretariaat via hartvoorbaexem@gmail.com of telefoonnummer 0475-453607.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA,

Johan Mulder,             Judith Raaijmakers,
Voorzitter            Secretaris
 
Bijlage
Huishoudelijk reglement Dorpscoöperatie Hart voor Baexem ua  
De statuten bieden de mogelijkheid om aanvullende reglementen vast te stellen. Het Huishoudelijk Reglement is ingesteld om een aantal praktische zaken vast te leggen welke onvoldoende in de Statuten naar voren komen, of aanvullend zijn.

1. Bestuursverkiezing 
Volgens de statuten (artikel 18) treden elke 3 jaren één of meerdere bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Zij kunnen terstond herkozen worden, op voordracht van het bestuur. Ook nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen voorgesteld worden door het bestuur. 
Kandidaten voor het bestuur zullen één week voor de jaarvergadering aan de leden bekend worden gemaakt. 
Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden zijn ondertekend. Een tegenkandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren en kan plaatsvinden tot uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering. 

 

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits
Agenda Algemene Ledenvergadering Dorpscoöperatie Hart voor Baexem UA | Hart voor Baexem

Fout

Statusbericht

Deleted 0 revisions.
Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.