Jaarvergadering Hart voor Baexem

U I T N O D I G I N G  J A A R V E R G A D E R I N G

Aan: Leden en belangstellenden

Betreft: Uitnodiging jaarvergadering

Geachte heer/mevrouw,

Van harte nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA op maandag 14 mei 2018, aanvang 20.00 uur, in Baexheimerhof.

A G E N D A

 1. Opening
 2. Huishoudelijke zaken:
  1. Goedkeuring notulen ledenvergadering 23 mei 2017, zie verslag op de website
  2. Vaststelling Jaarverslag 2017
  3. Financieel verslag 2017
  4. Verslag kascontrolecommissie, May Meisen en Jonnie Hill
  5. Goedkeuring Jaarrekening 2017 met balans per 31-12-2017 en verlenen decharge
  6. Benoeming kascontrolecommissie, 2 personen
  7. Financiële begroting 2018
 3. Volgens het vastgestelde rooster van aftreden zijn Judith Raaijmakers, Rob Peeters en Ivonne Munnecom aftredend. Alle drie stellen zich herverkiesbaar. Het voorstel is om ze alle drie te herbenoemen. Leden kunnen tegenkandidaten stellen conform het huishoudelijk reglement, zie bijlage.
 4. Actualiteiten
  1. Terugblik
  2. Kermis 2018
  3. Theatervoorstelling ‘Dag Mama’
  4. Stand van zaken ‘Samen Zorgen Huis Leudal’
  5. ‘Passion’ in 2019
  6. Overige ideeën
 5. Rondvraag
 6. Sluiting, gezellig samenzijn

Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng en zien uw komst dan ook met belangstelling tegemoet.

Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan af bij het secretariaat via hartvoorbaexem@gmail.com of telefoonnummer 0475-453607.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA,

Johan Mulder,                                 Judith Raaijmakers,

Voorzitter,     Secretaris

 

Bijlage
Huishoudelijk reglement Dorpscoöperatie Hart voor Baexem ua  

 

De statuten bieden de mogelijkheid om aanvullende reglementen vast te stellen. Het Huishoudelijk Reglement is ingesteld om een aantal praktische zaken vast te leggen welke onvoldoende in de Statuten naar voren komen, of aanvullend zijn.

1. Bestuursverkiezing 

Volgens de statuten (artikel 18) treden elke 3 jaren één of meerdere bestuursleden af, volgens een door het bestuur opgesteld rooster van aftreden. Zij kunnen terstond herkozen worden, op voordracht van het bestuur. Ook nieuwe kandidaten voor het bestuur kunnen voorgesteld worden door het bestuur. 

Kandidaten voor het bestuur zullen één week voor de jaarvergadering aan de leden bekend worden gemaakt. 

Leden kunnen tegenkandidaten stellen. Een tegenkandidaatstelling moet door tenminste 10 stemgerechtigde leden zijn ondertekend. Een tegenkandidaatstelling dient schriftelijk te gebeuren en kan plaatsvinden tot uiterlijk 2 dagen voor de jaarvergadering. 

Bij het opstellen van het rooster van aftreden zullen de voorzitter en de secretaris niet in hetzelfde jaar aftredend zijn.

 

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits