Uitnodiging Jaarvergadering Hart voor Baexem

Uitnodiging Jaarvergadering

Baexem, 10 mei 2015


Aan: Leden en belangstellenden
Betreft: Uitnodiging jaarvergadering
 
Geachte heer/mevrouw,
 
Van harte nodigen wij u uit voor de Algemene Leden Vergadering (ALV) van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA op maandag 18 mei 2015, aanvang 20.00 uur, in Baexheimerhof.
 
A G E N D A
1.  Opening
2.  Huishoudelijke zaken:
       a. Goedkeuring notulen ledenvergadering 26 augustus 2014, zie bijgesloten notulen.
       b. Vaststelling Jaarverslag 2014
       c. Financieel verslag 2014
       d. Goedkeuring Jaarrekening 2014 met balans per 31-12-2014 en verlenen decharge
       e. Benoeming kascontrolecommissie, 2 personen
       f. Financiële begroting 2015
       g. Rooster van aftreden bestuur
3.  Bestuursverkiezing: wegens drukke werkzaamheden treedt Luuk Venner terug als bestuurslid.
     Het voorstel is om Ivonne Munnecom als nieuw bestuurslid te benoemen.
4.  Terugblik en vooruitblik ‘Hart voor Baexem’:
       a. Missie en Organisatie structuur
       b. Projecten sinds Dorpsbrunch op 31 augustus 2014: JOP, Website, The Passion
       c. Dorpsraad / Hart voor Baexem
       d. Ondernemingsvereniging ‘Baexemse Zaken’ / Hart voor Baexem
       e. Presentatie eerste werkgroep onder Hart voor Baexem: ‘BaJo’
       f. Inventarisatie ideeën vanuit ALV voor (nieuwe) werkgroepen/projecten in 2015/2016
5.   Presentaties over zaken die spelen in en rondom Baexem
       a. St. Jansfeest & Dorpsschieten op 31 mei
       b. Herinrichting Dorpstraat-Stationstraat door gemeente
       c. Ontwikkelingen ‘Samen Zorgen Huis’ 
6.  Rondvraag
7.  Sluiting
 
Wij rekenen op uw aanwezigheid en inbreng en zien uw komst dan ook met belangstelling tegemoet.
Indien u verhinderd bent, meldt u zich dan af bij het secretariaat via  hartvoorbaexem@gmail.com  of telefoonnummer 0475-453607.
 
Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA,
 
Johan Mulder,                                                                         Judith Raaijmakers,
Voorzitter                                                                                       Secretaris
 

Bijlage

 Notulen Algemene Vergadering 26 augustus 2014
 
1. Opening door de voorzitter, Johan Mulder
Johan heet iedereen welkom op deze eerste Algemene Vergadering van de Dorpscoöperatie “Hart voor Baexem ‘ UA, welk speciaal belegd is om het bestuur voltallig te maken. Bij de oprichting op 21 augustus j.l. bij de notaris zijn 3 bestuursleden benoemd, namelijk Johan Mulder – voorzitter, Geert Janssen – Penningmeester, Judith Silvertand – secretaris. Inmiddels hebben Peter Francot, Rob Peeters, Nicky Martens en Luuk Venner zich aangemeld als lid van de Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA, alle leden zijn aanwezig op deze vergadering.
 
2. Bestuursverkiezingen
Het bestuur draagt Peter Francot, Rob Peeters, Nicky Martens en Luuk Venner voor als nieuwe bestuursleden. Zij worden allen met volledige instemming gekozen.
 
3. Slotwoord.
De voorbereidingen voor de dorpsbrunch op 31 augustus aanstaande verlopen prima, hier zal het startsein gegeven worden voor Dorpscoöperatie ‘Hart voor Baexem’ UA met het maken van een keuze voor de eerste onderwerpen die we gaan oppakken.
De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid.
  
Baexem, 26 augustus 2014
Judith Silvertand, secretaris

Share

Schrijf je nu in en ontvang onze nieuwsflits